הצהרת פרטיות

אתר אינטרנט זה נמצא בבעלות ניני עוגות וקינוחים (להלן: "החברה", "אנו") ומופעל על ידיה. אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות של המשתמשים באתר, ומאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניותנו בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ואת דרכי השימוש בהם בעת השימוש באתר שלנו. אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת https://ninicakes.co.il/Terms ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים המוצעים דרכו, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין החברה לבינך כמשתמש ועצם השימוש בו מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.

1. רישום

החברה תהא רשאית להתנות את הגישה לאתר או לשירותים ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר, באזורים מסוימים באתר, או להשתמש בשירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. המידע שאנו אוספים

2.1. אנו לא אוספים מידע מזהה ופרטים אישיים מאנשים, אלא אם מידע זה מסופק לנו מרצונם החופשי ותוך ידיעה ברורה (למעט מידע שנאסף באמצעות Cookies כמפורט להלן). מכאן, שבמסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים, אתה עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובתך, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך מדעת.

2.2. אתה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן במפורש. הפרטים אשר יתבקש המשתמש למסור יישמרו במאגר המידע שלנו ונשתמש בהם בהתאם למדיניות פרטיות זו.

2.3. בנוסף, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי המכשיר וציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מוצרים שרכשת, תכנים או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד.

3. השימוש במידע

3.1. המידע שמסרת וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיך, ישמרו במאגר המידע שלנו, וייעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף ‎3.2, ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

3.2. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות, למשל כדי להוביל אליך את המוצרים שרכשת באתר, ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים ו/או להציע מוצרים חדשים, המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לנו סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך; (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות, עדכונים על מבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידינו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור;; ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

4. העברה לצדדים שלישיים

4.1 הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

4.2. על אף האמור לעיל, אתה מאשר כי החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לחברות קשורות ולנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎3 לעיל; (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש, לרבות מדיניות פרטיות זו, או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או תנסה לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ד) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; (ו) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; ו-(ז) בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מהפעילות, נכסים או מניות, לרבות במסגרת עסקת מיזוג שלנו עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור.

4.3. ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

5. שמירת המידע; זכות עיון ותיקון

5.1. הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.

5.2. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

5.3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, זכאי לבקש לעיין במידע שאנו אוספים עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: ninis.cakes.s@gmail.com.

6. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ושימוש בכלי Analytics

6.1. החברה עשויה לעשות שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

6.2. למשל, החברה עושה שימוש בכלים כגון Google Analytics לניתוח התנהגויות המשתמשים באתר. כלים אלו מספקים לחברה מידע התנהגותי בלתי מזוהה אודות המשתמשים וכן מידע סטטיסטי ומידע אחר הניתן להפקה והסקה אודות המשתמשים, כגון דפי האינטרנט שהפנו את המשתמש לאתר, סוג הדפדפן הנמצא בשימושו כיו"ב. נתונים אלה נשמרים על ידי החברה או על ידי ספקי הכלים כמקובל בתעשייה. מידע הנשמר אצל ספקי הכלים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה ומוצע כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות.

7. שימוש ב'עוגיות' – Cookies

7.1. בדומה לחברות רבות אחרות אנו מפעילים לעתים את טכנולוגיות ענפיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), Pixels Web Beacons, gifs וכו' (להלן: "'עוגיות'") באתר האינטרנט שלנו למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.

7.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או התכנים בה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. למשל, בעת הכניסה לאתר שלנו, עוגיות אלו מודיעות לנו באם בקרת קודם באתר שלנו או שזהו ביקורך הראשון.

7.3. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות אינן אוספות מידע אישי עליך ואינן מספקות לנו דרך להתקשר אליך. העוגיות גם אינן מוציאות מידע כלשהו מהמחשב שלך. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך.

7.4. אם אינך רוצה בהתקנת 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש במכשירך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים מסוימים.

7.5. משתמש אשר בוחר שלא לנטרל את העוגיות בהגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, המשך גלישתו באתר מהווה הסכמה לשימוש שעושה האתר בעוגיות, כמפורט בסעיף זה.

9. הפנייה לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידינו או על ידי מי מטעמנו. החברה אינה שולטת או מפקחת על עמודים ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

10. יצירת קשר איתנו

אם יש לך הצעות לשיפור בנושא הפרטיות, ו/או שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: ninis.cakes.s@gmail..

12. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן מדיניות זו מעת לעת, כדי שתשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן, אתה מתבקש לבדוק את מדיניות זו מדי פעם.

050-933-1389